Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització

El passat dissabte, 28 de setembre de 2013 es va publicar al BOE la Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Aquesta llei recull una sèrie de mesures que tot seguit indiquem i que anirem analitzant al llarg dels propers dies donada la seva extensió i importància.

Tanmateix poden accedir al text complet de la llei clicant sobre aquest mateix link.

Com a introducció indiquem les qüestions més rellevants que tracta la llei en matèria fiscal:

1. Impost sobre el Valor Afegit: Règim especial de caixa. Analitzarem en que consisteix i les repercussions que té i pot tenir la seva aplicació als obligats tributaris que poden acollir-se, que són empreses que l’any anterior han tingut un volum d’operacions inferior als 2.000.000 d’euros.

2. Impost sobre Societats: Deducció per inversió de beneficis i altres qüestions com novetats en la deducció per creació d’ocupació a discapacitats.

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: incentius a la inversió en empreses de nova o recent creació. En aquest cas es limita la successió d’activitat, es a dir una nova empresa que succeeix en l’activitat a una anterior no podria tenir aquests beneficis.

4. Altres qüestions com la responsabilitat limitada de l’empresari individual i alguns aspectes relacionats amb la seguretat social o l’aplicació dels riscos laborals, simplificant algunes obligacions.

La valoració global subjectiva de llei és, en la línia del que és habitual, hi ha molts canvis que la molt petita empresa difícilment podrà aplicar, i és molt més la publicitat que es fa d’aquests canvis que no pas la seva implementació ja que en molts casos hi ha limitacions legals i requeriments que dificulten a aplicació pràctica.

S’ha d’indicar que en molts casos la llei remet al reglament que actualment està en fase d’informació pública, i per tant no en tenim coneixement de la seva redacció final.

En els propers dies comentarem en diversos posts les modificacions que aquesta llei comporta.

Llauradó Assessors

IVA reduït en obres de renovació i reparació

L’Agència Tributaria ha publicat una nota en referència al tipus d’IVA aplicable a partir de l’1 de gener de 2013 en referència a les obres de renovació i reparació de la vivenda que serà del 10 %.

Per tal de facilitar aquesta informació la copiem integrament en el bloc:

TIPO REDUCIDO EN OBRAS EN VIVIENDAS

El artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril de 2010), reforma la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, permitiendo la aplicación del tipo impositivo reducido para todo tipo de obras de renovación y reparación de la vivienda realizadas desde el 14 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012, además de ampliar, con vigencia indefinida, el concepto de rehabilitación estructural a efectos del impuesto, a través de una definición de obras análogas y conexas a las estructurales, que permite reducir los costes fiscales asociados a la actividad de rehabilitación. El Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14 de julio de 2012), deroga la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de modo que a partir del 1 de septiembre de 2012 (y, en principio, con vigencia indefinida), el tipo reducido continúa aplicándose a ejecuciones de obra “de renovación y reparación”.

Obras de rehabilitación, “análogas” o “conexas”, en edificaciones

Obras de rehabilitación.

Para determinar si las obras realizadas son de rehabilitación y tributan al tipo reducido del 10 por ciento, deberán cumplirse dos requisitos:

1º) Que más del 50 por ciento del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.

A estos efectos, resultará necesario disponer de suficientes elementos de prueba que acrediten la verdadera naturaleza de las obras proyectadas, tales como, entre otros, dictámenes de profesionales específicamente habilitados para ello o el visado y, si procede, calificación del proyecto por parte de colegios profesionales.

2º) Si se cumple el primer requisito, el importe total de las obras totales debe exceder del 25 por ciento del precio de adquisición de la edificación (si se efectuó en los dos años anteriores al inicio de las obras de rehabilitación), o del valor de mercado de la edificación antes de su rehabilitación, descontando en ambos casos el valor del suelo.

Obras análogas a las de rehabilitación.

a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.

b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.

c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.

d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.

e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.

Obras conexas a las de rehabilitación.

Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que se citan a continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada:

a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.

b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios.

c) Las obras de rehabilitación energética.

Se considerarán obras de rehabilitación energética las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.

Obras de renovación y reparación de viviendas para uso particular

Cuando un proyecto de obras no pueda calificarse como de rehabilitación, las obras de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, tributarán al tipo reducido del 10 por ciento cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea persona física (no actividad empresarial o profesional), y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular. También cuando el destinatario sea una comunidad de propietarios por las obras hechas en el edificio en el que se encuentre la vivienda.

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación.

Deben considerarse “materiales aportados” por el empresario o profesional que ejecuta las obras de renovación o reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, todos aquellos bienes corporales que, en ejecución de dichas obras, queden incorporados materialmente al edificio, directamente o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales.

Con esta modificación se extiende la aplicación del tipo reducido, hasta ahora limitado a las obras de albañilería, a todo tipo de obras de renovación y reparación, como, por ejemplo: fontanería, carpintería, electricidad, pintura, escayolistas, instalaciones y montajes…

En todo caso, el coste de los materiales aportados por el empresario o profesional que realice la obra, no puede exceder del 40 por ciento del coste total de la obra ya que la calificación de la ejecución de obra como prestación de servicios o como entrega de bienes es esencial para valorar la procedencia o no del tipo reducido.

Por ejemplo:

La colocación del suelo de una vivienda por 10.000 €, correspondiendo 3.000 € a materiales aportados por quien realiza la obra, tributa toda ella al tipo reducido.

Una obra por un importe total de 10.000 €, si los materiales aportados ascienden a 5.000 €., tributa, sin embargo, al tipo general.

Últimes informacions publicades

A continuació publiquem les darreres notícies publicades al juliol:

1. MESURES FISCALS REIAL DECRET-LLEI 20/2012

El passat 14 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 20/2012 amb mesures de estabilitat pressupostària entre les quals destaquen algunes de tipus fiscal i que afecten bàsicament als tipus normal i reduït de l’IVA, retencions sobre l’IRPF per professionals autònoms i mesures en els pagaments fraccionats i deduccions en l’impost de Societats.

Tot seguit recollim un breu resum de les mesures més importants en aquest àmbit.

Modificacions en l’Impost sobre el Valor Afegit

– Modificacions dels tipus impositius: Amb caràcter general el tipus reduït passa del 8% al 10% i el tipus general del 18% al 21%. Aquestes modificacions s’aplicaran a partir de l’1 de setembre de 2012.

– Hi ha alguns bens i serveis que fins ara estaven gravats al tipus reduït i a partir de l’1 de setembre estaran gravats al tipus general. Aquests són:

o Flors i plantes vives de caràcter ornamental.

o Serveis mixtes d’hoteleria, espectacles, discoteques, sales de festa i altres.

o Serveis prestats per intèrprets, directors, artistes, etc. persones físiques

o Entrades de teatre, circ, espectacles, parcs d’atraccions, cines, etc.

o Manifestacions artístiques no exemptes, com entrades a museus, etc.

o Serveis prestats per persones físiques en relació a l’esport.

o Serveis funeraris

o Assistència sanitària dental i cures termals no exemptes.

o Serveis de perruqueria i altres de l’epígraf 972.1 de l’IAE.

o Subministrament i recepció de radiodifusió i televisió digital.

o Importacions de objectes d’art, antiguitats i altres de col·lecció.

– Recàrrec d’Equivalència: amb caràcter general passa del 4% al 5,2%, i el tipus reduït del 1% al 1,4%. S’ha de tenir en compte que per les flors i plantes vives passa del 1% al 5,2%.

– Règim especial de agricultura, ramaderia i pesca:

o Lliuraments de productes natural obtinguts en explotacions agrícoles i forestals passa del 10% al 12%.

o Lliuraments de productes naturals obtinguts de explotacions ramaderes o pesqueres passa del 8,5% al 10,5%.

– L’adquisició d’habitatges continua al tipus super-reduït del 4% fins el 31 de desembre de 2012. El 1 de gener de 2013 canviarà al 10%.

Modificacions en l’IRPF

– Es suprimeix per a 2012 la compensació per adquisició de l’habitatge habitual pels contribuents que haguessin adquirit l’habitatge abans del 20 de gener de 2006. Aquesta compensació equiparava la deducció a l’existent fins a aquella data, quan hi havia deduccions del 25% i 20% els dos primer anys i els posteriors per certes quantitats invertides. Pel moment no s’ha suprimit la deducció per adquisició d’habitatge habitual.

– Retencions i ingressos a compte: Per a professionals i rendiments del treball per cursos, conferències, etc. es modifica la retenció del 15% al 19% de forma definitiva. De forma transitòria, des del 1 de setembre de 2012 fins el 31/12/2013 serà del 21%. Per a professionals que iniciïn l’activitat passa del 7% al 9%.

En el cas de les retencions s’ha de tenir en compte el criteris legals per l’aplicació temporal de les retencions, ja que legalment la retenció es produeix amb el pagament de la factura i no amb l’emissió de la mateixa, tot i que en la pràctica és habitual que sigui segons el criteri de la data d’emissió.

Modificacions en l’Impost de Societats

– Compensacions de bases imposables negatives de exercicis anteriors (BINs) queda limitada, per 2012 i 2013, per entitats que en els 12 mesos anterior superin els 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, i s’aplicarà en el proper pagament fraccionat.

o Entitats que arribin a 20 milions de INCN es limita al 50% de les BINs (abans era el 75%).

o Entitats que arribin als 60 milions de INCN es limita al 25% de les BINs (abans era del 50%).

– La deducció del immobilitzat intangible de vida útil indefinida, per exercicis iniciats al 2012 i 2013 es retalla del 10% al 2%.

– Pagaments fraccionats per exercicis iniciats al 2012 i 2013:

o Integració, en el sistema de bases, del 25% dels dividends de font estrangera exempts per l’article 21 del TRLIS.

o Increment del pagament fraccionat per entitats que ens 12 mesos anteriors superin els 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, segons l’escalat corresponent.

– S’estableix un límit mínim en pagament fraccionat per empreses amb un INCN superior als 20 milions d’euros.

– Amb l’excepció de les companyies asseguradores es limiten les despeses financeres fins a un 30% del benefici operatiu del grup mercantil. El límit no opera fins el milió d’euros.

– Hi ha un gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera de filials operatives en Paradisos Fiscals i filials sense activitat econòmica en que la matriu espanyola tingui un 5% de participació.

2. Aplicació dels increments dels tipus impositius en l’IVA

Per tal d’aplicar correctament els nous tipus impositius haurem de tenir en compte les regles de la meritació de l’impost. En aquest sentit hem de diferenciar entre els següents casos:

a) La regla general és l’aplicació del tipus impositiu vigent en el moment de la meritació de l’impost. Això fa referència a la posada a disposició dels bens al clients o en el moment de la prestació dels serveis en el cas d’aquests, i no en el moment en que s’emeti la factura.

En aquests casos, sempre s’ha de tenir en compte que segons els Reglament de Facturació (RD 1496/2003 de 28 de novembre) es poden emetre factures fins al dia 16 del mes següent al de la prestació dels serveis o lliurament dels bens (art. 9).

b) Factures rectificatives: Tenint en compte que la rectificació o abonament de les factures no modifica la data de la prestació dels serveis o lliurament de bens, les factures rectificatives emeses a partir de l‘1 de setembre hauran de mantenir els tipus a que havien estat emeses: 8-18%.

c) Pagaments anticipats: Segons la Llei de l’IVA (art. 75) i algunes consultes a la Direcció General de Tributs, els pagaments anticipats, tot i que la prestació es realitzi amb posterioritat al 30 d’agost, es mantindran els tipus impositius meritats a la expedició del pagament anticipat corresponent. Es a dir que s’aplicarà de forma definitiva el tipus impositiu vigent en el moment de l’emissió del pagament anticipat, de forma que una mateixa operació podrà aplicar els tipus vigents fins a 30 d’agost pels pagaments anticipats realitzat i el vigent a partir de 1 de setembre per la efectiva prestació dels serveis.

d) Operacions de tracte successiu o continuat: s’aplicarà el tipus vigent en el moment del cobrament de les quantitats exigibles corresponents al preus de cada moment en que es meritin. Això fa referència a quotes periòdiques que suposen uns serveis periòdics que es repeteixen en el temps. S’aplicarà l’IVA segons la data de cobrament de cada periodicitat.

e) Canvi en la data de la comanda o oferta dels bens o serveis: Tot i que hi hagi una oferta o comanda on s’ha fet constar uns preus amb un tipus impositiu, el que s’haurà de facturar serà el que sigui vigent en el moment de la prestació efectiva dels servis o lliurament dels bens.

Això pot provocar que una oferta o comanda on consta el tipus vigent fins a 30 d’agost del 18% o del 8% sigui facturat posteriorment als tipus vigents a partir de 1 de setembre del 21% o bé del 10%.

Fiscalitat al dia en Blog

Per tal de facilitat l’accés als nostres clients a Llauradó Assessors hem pres l’opció de publicar el nostre butlletí via blog, triant per a aquesta finalitat les facilitats que dona WordPress i enllaçant-lo a la nostra pàgina web, on disposareu d’un nou accés des del menú que us portarà al nostre blog.

Per tot el que fa als continguts continuarà la mateixa línia, amb l’avantatge que no cal tenir un recopilatori informatiu per poder edita un nou butlletí i s’aniran publicant les notícies amb un major freqüència i dinamisme.

Benvinguts doncs al nou butlletí informatiu FISCALITAT AL DIA.