La reforma fiscal: els canvis a l’IRPF 2015

Des de fa mesos s’anuncia una reforma fiscal que ha d’arribar abans de final d’any. Està previst que es modifiquin els impostos de la renda (IRPF), de societats, de la Renda de no Residents i d’IVA. A més es modificaran els respectius reglaments. I per si era poc, tindrem, previsiblement dos reglaments de l’Impost de la Renda, un que serà com el de sempre, amb les modificacions que correspongui i un altre que sortirà abans de final d’any amb les noves retencions per tal que s’apliqui a les nòmines de gener i la població noti la “baixada” de tipus impositius. No oblidem que el 2015 és any electoral.

En aquest article indiquem alguns del canvis que es produiran a la llei de l’IRPF tot advertint que no hi són tots i que a l’hora de redactar-lo encara no s’ha aprovat la llei definitiva i poden haver-hi canvis, com per exemple, i tal com indicava el diari Cinco Dias d’ahir, en els “coeficients d’abatiment” pels increments de patrimoni corresponents a les operacions immobiliàries, principalment.

 • Guanys i pèrdues patrimonials: Es suprimeixen el que anomenàvem “coeficients d’abatiment” que era una reducció per immobles adquirits abans del 31 de desembre de 1994 i que subsistien ens les diferents modificacions des de 1996. Això farà que la transmissió d’immobles adquirits abans d’aquesta data vegin augmentada significativament la seva tributació. Com comentàvem a la introducció sembla que poden haver-hi modificacions a l’esborrany a última hora.
 • S’eliminen els coeficients de correcció monetària (inflació) que s’aplicaven a la transmissió d’immobles. També desapareixen per l’Impost de Societats. Aquest canvi també farà augmentar la tributació de les transmissions dels immobles.
 • A més de l’actual exempció de la transmissió de l’habitatge habitual per major de 65 anys, que es manté, estarà exempta la transmissió de qualsevol tipus d’immoble per majors d’aquesta edat sempre que en el termini de 6 mesos es constitueixi una renda vitalícia a favor del contribuent.
 • Es suprimeix la exempció dels primers 1.500 euros en el cobrament de dividends.
 • L’article 7 de la llei establirà 180.000 euros exempts de tributació en els imports que es percebin en els acomiadaments o cessament de treballadors. L’excés tindrà una reducció del 30%.
 • Es redueix la tarifa, que s’aplicarà progressivament el 2015 i 2016.
 • La minoració en els rendiments del treball es fixarà en 2.000 euros.
 • En els Plans i Fons de Pensions afegeix un nou motiu, a part dels 4 existents, pel seu rescat: l’antiguitat de 10 anys en les aportacions. Els còmputs començaran a comptar a partir de l’entrada en vigor. També es redueix de 10.000 a 8.000 euros les aportacions amb dret a reducció anuals.
 • En el lloguer d’habitatge habitual es manté la reducció del 60% i es suprimeix la del 100% per contribuents que lloguen els habitatges a llogaters entre 18 i 30 anys amb rendiments superiors a l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
 • El mínim personal es fixa en 5.550 euros amb caràcter general, que estava en 5.151 euros anuals.
 • Es suprimeix la deducció de lloguer d’habitatge habitual a partir de 2015 establint un règim transitori per habitatges llogats amb anterioritat.
 • A partir de 2016 les Societats Civils hauran de tributar per l’Impost de Societats i els mòduls que tenen retenció de 1% queden suprimits del règim especial.

Com diem no hi són totes les modificacions, ni s’ha aprovat encara la llei definitiva, però l’esborrany en tramitació i que previsiblement s’aprovarà conté aquestes modificacions de la llei.

Agència Tributària

Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització

El passat dissabte, 28 de setembre de 2013 es va publicar al BOE la Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Aquesta llei recull una sèrie de mesures que tot seguit indiquem i que anirem analitzant al llarg dels propers dies donada la seva extensió i importància.

Tanmateix poden accedir al text complet de la llei clicant sobre aquest mateix link.

Com a introducció indiquem les qüestions més rellevants que tracta la llei en matèria fiscal:

1. Impost sobre el Valor Afegit: Règim especial de caixa. Analitzarem en que consisteix i les repercussions que té i pot tenir la seva aplicació als obligats tributaris que poden acollir-se, que són empreses que l’any anterior han tingut un volum d’operacions inferior als 2.000.000 d’euros.

2. Impost sobre Societats: Deducció per inversió de beneficis i altres qüestions com novetats en la deducció per creació d’ocupació a discapacitats.

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: incentius a la inversió en empreses de nova o recent creació. En aquest cas es limita la successió d’activitat, es a dir una nova empresa que succeeix en l’activitat a una anterior no podria tenir aquests beneficis.

4. Altres qüestions com la responsabilitat limitada de l’empresari individual i alguns aspectes relacionats amb la seguretat social o l’aplicació dels riscos laborals, simplificant algunes obligacions.

La valoració global subjectiva de llei és, en la línia del que és habitual, hi ha molts canvis que la molt petita empresa difícilment podrà aplicar, i és molt més la publicitat que es fa d’aquests canvis que no pas la seva implementació ja que en molts casos hi ha limitacions legals i requeriments que dificulten a aplicació pràctica.

S’ha d’indicar que en molts casos la llei remet al reglament que actualment està en fase d’informació pública, i per tant no en tenim coneixement de la seva redacció final.

En els propers dies comentarem en diversos posts les modificacions que aquesta llei comporta.

Llauradó Assessors

Últimes informacions publicades

A continuació publiquem les darreres notícies publicades al juliol:

1. MESURES FISCALS REIAL DECRET-LLEI 20/2012

El passat 14 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 20/2012 amb mesures de estabilitat pressupostària entre les quals destaquen algunes de tipus fiscal i que afecten bàsicament als tipus normal i reduït de l’IVA, retencions sobre l’IRPF per professionals autònoms i mesures en els pagaments fraccionats i deduccions en l’impost de Societats.

Tot seguit recollim un breu resum de les mesures més importants en aquest àmbit.

Modificacions en l’Impost sobre el Valor Afegit

– Modificacions dels tipus impositius: Amb caràcter general el tipus reduït passa del 8% al 10% i el tipus general del 18% al 21%. Aquestes modificacions s’aplicaran a partir de l’1 de setembre de 2012.

– Hi ha alguns bens i serveis que fins ara estaven gravats al tipus reduït i a partir de l’1 de setembre estaran gravats al tipus general. Aquests són:

o Flors i plantes vives de caràcter ornamental.

o Serveis mixtes d’hoteleria, espectacles, discoteques, sales de festa i altres.

o Serveis prestats per intèrprets, directors, artistes, etc. persones físiques

o Entrades de teatre, circ, espectacles, parcs d’atraccions, cines, etc.

o Manifestacions artístiques no exemptes, com entrades a museus, etc.

o Serveis prestats per persones físiques en relació a l’esport.

o Serveis funeraris

o Assistència sanitària dental i cures termals no exemptes.

o Serveis de perruqueria i altres de l’epígraf 972.1 de l’IAE.

o Subministrament i recepció de radiodifusió i televisió digital.

o Importacions de objectes d’art, antiguitats i altres de col·lecció.

– Recàrrec d’Equivalència: amb caràcter general passa del 4% al 5,2%, i el tipus reduït del 1% al 1,4%. S’ha de tenir en compte que per les flors i plantes vives passa del 1% al 5,2%.

– Règim especial de agricultura, ramaderia i pesca:

o Lliuraments de productes natural obtinguts en explotacions agrícoles i forestals passa del 10% al 12%.

o Lliuraments de productes naturals obtinguts de explotacions ramaderes o pesqueres passa del 8,5% al 10,5%.

– L’adquisició d’habitatges continua al tipus super-reduït del 4% fins el 31 de desembre de 2012. El 1 de gener de 2013 canviarà al 10%.

Modificacions en l’IRPF

– Es suprimeix per a 2012 la compensació per adquisició de l’habitatge habitual pels contribuents que haguessin adquirit l’habitatge abans del 20 de gener de 2006. Aquesta compensació equiparava la deducció a l’existent fins a aquella data, quan hi havia deduccions del 25% i 20% els dos primer anys i els posteriors per certes quantitats invertides. Pel moment no s’ha suprimit la deducció per adquisició d’habitatge habitual.

– Retencions i ingressos a compte: Per a professionals i rendiments del treball per cursos, conferències, etc. es modifica la retenció del 15% al 19% de forma definitiva. De forma transitòria, des del 1 de setembre de 2012 fins el 31/12/2013 serà del 21%. Per a professionals que iniciïn l’activitat passa del 7% al 9%.

En el cas de les retencions s’ha de tenir en compte el criteris legals per l’aplicació temporal de les retencions, ja que legalment la retenció es produeix amb el pagament de la factura i no amb l’emissió de la mateixa, tot i que en la pràctica és habitual que sigui segons el criteri de la data d’emissió.

Modificacions en l’Impost de Societats

– Compensacions de bases imposables negatives de exercicis anteriors (BINs) queda limitada, per 2012 i 2013, per entitats que en els 12 mesos anterior superin els 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, i s’aplicarà en el proper pagament fraccionat.

o Entitats que arribin a 20 milions de INCN es limita al 50% de les BINs (abans era el 75%).

o Entitats que arribin als 60 milions de INCN es limita al 25% de les BINs (abans era del 50%).

– La deducció del immobilitzat intangible de vida útil indefinida, per exercicis iniciats al 2012 i 2013 es retalla del 10% al 2%.

– Pagaments fraccionats per exercicis iniciats al 2012 i 2013:

o Integració, en el sistema de bases, del 25% dels dividends de font estrangera exempts per l’article 21 del TRLIS.

o Increment del pagament fraccionat per entitats que ens 12 mesos anteriors superin els 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, segons l’escalat corresponent.

– S’estableix un límit mínim en pagament fraccionat per empreses amb un INCN superior als 20 milions d’euros.

– Amb l’excepció de les companyies asseguradores es limiten les despeses financeres fins a un 30% del benefici operatiu del grup mercantil. El límit no opera fins el milió d’euros.

– Hi ha un gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera de filials operatives en Paradisos Fiscals i filials sense activitat econòmica en que la matriu espanyola tingui un 5% de participació.

2. Aplicació dels increments dels tipus impositius en l’IVA

Per tal d’aplicar correctament els nous tipus impositius haurem de tenir en compte les regles de la meritació de l’impost. En aquest sentit hem de diferenciar entre els següents casos:

a) La regla general és l’aplicació del tipus impositiu vigent en el moment de la meritació de l’impost. Això fa referència a la posada a disposició dels bens al clients o en el moment de la prestació dels serveis en el cas d’aquests, i no en el moment en que s’emeti la factura.

En aquests casos, sempre s’ha de tenir en compte que segons els Reglament de Facturació (RD 1496/2003 de 28 de novembre) es poden emetre factures fins al dia 16 del mes següent al de la prestació dels serveis o lliurament dels bens (art. 9).

b) Factures rectificatives: Tenint en compte que la rectificació o abonament de les factures no modifica la data de la prestació dels serveis o lliurament de bens, les factures rectificatives emeses a partir de l‘1 de setembre hauran de mantenir els tipus a que havien estat emeses: 8-18%.

c) Pagaments anticipats: Segons la Llei de l’IVA (art. 75) i algunes consultes a la Direcció General de Tributs, els pagaments anticipats, tot i que la prestació es realitzi amb posterioritat al 30 d’agost, es mantindran els tipus impositius meritats a la expedició del pagament anticipat corresponent. Es a dir que s’aplicarà de forma definitiva el tipus impositiu vigent en el moment de l’emissió del pagament anticipat, de forma que una mateixa operació podrà aplicar els tipus vigents fins a 30 d’agost pels pagaments anticipats realitzat i el vigent a partir de 1 de setembre per la efectiva prestació dels serveis.

d) Operacions de tracte successiu o continuat: s’aplicarà el tipus vigent en el moment del cobrament de les quantitats exigibles corresponents al preus de cada moment en que es meritin. Això fa referència a quotes periòdiques que suposen uns serveis periòdics que es repeteixen en el temps. S’aplicarà l’IVA segons la data de cobrament de cada periodicitat.

e) Canvi en la data de la comanda o oferta dels bens o serveis: Tot i que hi hagi una oferta o comanda on s’ha fet constar uns preus amb un tipus impositiu, el que s’haurà de facturar serà el que sigui vigent en el moment de la prestació efectiva dels servis o lliurament dels bens.

Això pot provocar que una oferta o comanda on consta el tipus vigent fins a 30 d’agost del 18% o del 8% sigui facturat posteriorment als tipus vigents a partir de 1 de setembre del 21% o bé del 10%.