El dia 1 de gener de 2016 final de mòduls per molts autònoms

A partir del dia 1 de gener de 2016 s’acaben els mòduls per gairebé tots els autònoms de la industria i construcció, excepte per aquells que estan a la industria del pa i pastisseria i encara estan en Estimació Objectiva del IRPF i IVA simplificat (que popularment es coneix com a mòduls). Es a dir que gairebé tots els epígrafs de l’IAE que comencen per 3, 4 i 5 surten de mòduls.

Els que encara estiguin en aquest sistema, però, passen de poder facturar 450.000 euros a l’any, a 250.000 euros a l’any, de forma temporal, durant el 2016 i 2017. A partir d’aquesta data, si no hi ha hagut cap més modificació abans, el límit serà de 150.000 euros de facturació anual.

Aquesta mesura afecta significativament sobre tot a instal·ladors, paletes i professionals de la construcció i petits tallers. A més s’ha de tenir en compte que tenen un límit en la facturació a empreses, empresaris o professionals de 125.000 euros anuals. Aquesta xifra correspon amb el 50% de la facturació, de manera que a partir de 2017 també quedarà reduïda.

Amb aquesta mesura els populars mòduls quedaran com una règim gairebé exclusiu per botigues i petits comerços, a més de transportistes i les industries excloses que hem indicat, moltes de les quals hauran de sortir en el moment que incompleixin la resta de condicions, que cada vegada són més restrictives.

Bona entrada d’any 2016!

L’Agència Tributària de Catalunya deixa de vendre impressos

A partir del dia 1 de febrer del 2016, i d’acord amb la voluntat de consolidar el desplegament de l’administració electrònica així com  l’eficiència econòmica i documental, es deixaran de vendre els impresos d’autoliquidació en paper a totes les oficines de l’Agència Tributària de Catalunya.

Els impresos es trobaran disponibles al web de l’ATC, ja sigui mitjançant el programa d’ajuda i els formularis autoemplenables en versió PDF o a través del servei de cita prèvia que ofereix l’Agència:

– Programa d’ajuda (per als models 600, 620, 650, 651, 652 i 653). Permet generar, de manera guiada, autoliquidacions totalment complimentades i també imprimir-les en blanc.
http://etributs.gencat.cat/pa

– Formularis autoemplenables (per a tots els models, en format PDF). Permet emplenar directament el document PDF i després imprimir l’autoliquidació complimentada així com imprimir-la en blanc.
http://etributs.gencat.cat/models

– Servei de cita prèvia (només per a particulars). L’Agència Tributària de Catalunya presta, amb cita prèvia, un servei d’ajuda per confeccionar les declaracions tributàries.
http://etributs.gencat.cat/citaprevia

Els models afectats per aquesta supressió són els últims dels quals es disposava la venda en paper, ja que la resta ja es podien trobar exclusivament de manera telemàtica.

(Font: etributs.gencat.cat)

La reforma fiscal: els canvis a l’IRPF 2015

Des de fa mesos s’anuncia una reforma fiscal que ha d’arribar abans de final d’any. Està previst que es modifiquin els impostos de la renda (IRPF), de societats, de la Renda de no Residents i d’IVA. A més es modificaran els respectius reglaments. I per si era poc, tindrem, previsiblement dos reglaments de l’Impost de la Renda, un que serà com el de sempre, amb les modificacions que correspongui i un altre que sortirà abans de final d’any amb les noves retencions per tal que s’apliqui a les nòmines de gener i la població noti la “baixada” de tipus impositius. No oblidem que el 2015 és any electoral.

En aquest article indiquem alguns del canvis que es produiran a la llei de l’IRPF tot advertint que no hi són tots i que a l’hora de redactar-lo encara no s’ha aprovat la llei definitiva i poden haver-hi canvis, com per exemple, i tal com indicava el diari Cinco Dias d’ahir, en els “coeficients d’abatiment” pels increments de patrimoni corresponents a les operacions immobiliàries, principalment.

 • Guanys i pèrdues patrimonials: Es suprimeixen el que anomenàvem “coeficients d’abatiment” que era una reducció per immobles adquirits abans del 31 de desembre de 1994 i que subsistien ens les diferents modificacions des de 1996. Això farà que la transmissió d’immobles adquirits abans d’aquesta data vegin augmentada significativament la seva tributació. Com comentàvem a la introducció sembla que poden haver-hi modificacions a l’esborrany a última hora.
 • S’eliminen els coeficients de correcció monetària (inflació) que s’aplicaven a la transmissió d’immobles. També desapareixen per l’Impost de Societats. Aquest canvi també farà augmentar la tributació de les transmissions dels immobles.
 • A més de l’actual exempció de la transmissió de l’habitatge habitual per major de 65 anys, que es manté, estarà exempta la transmissió de qualsevol tipus d’immoble per majors d’aquesta edat sempre que en el termini de 6 mesos es constitueixi una renda vitalícia a favor del contribuent.
 • Es suprimeix la exempció dels primers 1.500 euros en el cobrament de dividends.
 • L’article 7 de la llei establirà 180.000 euros exempts de tributació en els imports que es percebin en els acomiadaments o cessament de treballadors. L’excés tindrà una reducció del 30%.
 • Es redueix la tarifa, que s’aplicarà progressivament el 2015 i 2016.
 • La minoració en els rendiments del treball es fixarà en 2.000 euros.
 • En els Plans i Fons de Pensions afegeix un nou motiu, a part dels 4 existents, pel seu rescat: l’antiguitat de 10 anys en les aportacions. Els còmputs començaran a comptar a partir de l’entrada en vigor. També es redueix de 10.000 a 8.000 euros les aportacions amb dret a reducció anuals.
 • En el lloguer d’habitatge habitual es manté la reducció del 60% i es suprimeix la del 100% per contribuents que lloguen els habitatges a llogaters entre 18 i 30 anys amb rendiments superiors a l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
 • El mínim personal es fixa en 5.550 euros amb caràcter general, que estava en 5.151 euros anuals.
 • Es suprimeix la deducció de lloguer d’habitatge habitual a partir de 2015 establint un règim transitori per habitatges llogats amb anterioritat.
 • A partir de 2016 les Societats Civils hauran de tributar per l’Impost de Societats i els mòduls que tenen retenció de 1% queden suprimits del règim especial.

Com diem no hi són totes les modificacions, ni s’ha aprovat encara la llei definitiva, però l’esborrany en tramitació i que previsiblement s’aprovarà conté aquestes modificacions de la llei.

Agència Tributària